Σχολές Ωμέγα

Η «ΩΜΕΓΑ ΤRAINING CENTER – ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ» είναι εταιρεία παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς εκπαίδευσης και απευθύνεται σε ευρύ κοινό εκπαιδευόμενων διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου.

Βασική αρχή και δέσμευση της «ΩΜΕΓΑ ΤRAINING CENTER– ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ» αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού της, είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους και καταρτιζόμενους υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις αλλά και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ίδια η εταιρεία καθώς και τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας και των στόχων της. Η ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την εταιρεία. Ειδικότερα κύριος σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφοίτους σχολών επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και εκπαιδευόμενους ήδη ενταγμένους στην αγορά εργασίας ή ανέργους.Όσον αφορά στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης κύριος σκοπός ομοίως είναι η παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης σε αποφοίτους υποχρεωτικής δευτερόβάθμιας εκπαίδευσης, αποφοίτους ΙΕΚ, αποφοίτους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,πολίτες ενταγμένους στην αγορά εργασίας, άνεργους, επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η Διοίκηση της ΩΜΕΓΑ ΤRAINING CENTER – ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ»

  • Υοθετεί Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 μέσα στην επόμενη χρονιά. Το Σ.Δ.Π.\ εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργία της ΩmegaTrainingCenter.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της.
  • Επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές & τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό εκπαίδευσης και εξασφαλίζει την υποστήριξη σε διοικητικές και οικονομικές όλων των επιμέρους δράσεων της.  
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Ενημερώνεται για τις ανάγκες της αγοράς & προσαρμόζει τα προγράμματα εκπαίδευσης της ανά εκπαιδευτικό τομέα.
  • Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η «ΩΜΕΓΑ TRAINING CENTERΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ»αναγνωρίζει και προωθεί την ομαδική εργασία ανταμείγει την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον εκπαιδευόμενο, τον εκπαιδευτή, τον με οποιαδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο ή συμβαλλόμενο με την ΩΜΕΓΑ.