Σχολές Ωμέγα

Πιστοποίηση Γνώσεων

Στις Σχολές Ωμέγα κάνουμε πράξη το π3. Δηλαδή ποιότητα στην παροχή εκπαίδευσης (δομές, διδακτικό υλικό, προγράμματα, εκπαιδευτικοί), ποιότητα στη διαδικασία (διδακτικοί μέθοδοι και εφαρμογή), ποιότητα στις εκροές (αποτελέσματα γνώσης, δεξιότητες, ικανότητες). Ποιότητα, πάντα, παντού.

Η επίτευξη του στόχου πολίτες με γνώση – επαγγελματίες με προσόντα και διασύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση, είναι η απόλυτη προτεραιότητα των Σχολών Ωμέγα.

Και αυτό διασφαλίζεται με τους πιστοποιημένους τίτλους σπουδών:

Σύμφωνα με το Εθνικό πλαίσιο προσόντων το δίπλωμα του Ι.Ι.Ε.Κ. κατατάσσεται στο Επίπεδο 5.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΠΛΑΙΣΙΟΥΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΚΑΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3 ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.))ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

4 ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ . Σ .ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΠΙΠΕΔΟΥ 3

(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥΛΥΚΕΙΟΥ
5 ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4

(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.)

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση

ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

(τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση)

6 ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΤΕΙ)
7 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.ΜΑ2 των Σχολών Ωμέγα συνεργάζεται και εξασφαλίζει Εθνικές πιστοποιήσεις και Διεθνείς πιστοποιήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το ΚΕΜΕΑ (security), την D.Q.S. (διασφάλιση ποιότητας), το CHT (για τουριστικά), το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ΩmegaAviationAcademy κατέχοντας ξεχωριστή θέση στον χώρο των αεροπορικών σπουδών έχει διασφαλίσει την διεθνή πιστοποίηση από την EASA για το πτυχίο μηχανικών αεροσκαφών κατά part 147. Ταυτόχρονα έχει πιστοποίηση από το GDS (GlobalDistributionSystem), ανταγωνιστικές δε ειδικότητες της πιστοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδος (Υ.Π.Α.).

Με μια φράση, η κατάρτιση και εκπαίδευση σε όλους τους τομείς οδηγούν σε ισχύουσες πιστοποιήσεις όπως αυτές έχουν θεσπιστεί και νομοθετηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).